زندگــــــی...

مفهوم زندگی در این دنیا چیزی نیست جز کار کردن و عبـادت کردن برای
خداوند...اما واقعا زندگی یک شوخی ساده است.......

به سادگی به این ئنیا می آییم-دل ها را می شکنیم-مردم را با زبانمان
به رنج می آوریـم-به حرف کســی گوش نمی کنیــم-خدا را از یاد می بریم- به نامحـــرم
نگاه می کنیــم-به هم می خندیم و گاهی نمازی دره پیــت می خوانیم-روزه ای
میگیــریم-شاید صدقــه ای هم دادیم و بعد رخت ها را بسته و دست از این دنیــا می
شوییم و زمانی که به هـــوش می آییم تازه سرمان به ســـنگ می خورد.

/ 0 نظر / 11 بازدید