در جستجوی مکان گمشده...

عطــر مرد ،رایحـــه ی زن است، نه شکـــوفه ی گل طاووســی!

در کل زن مثل عروسـک است و تا او را به حـرکت در نیــاوریم حرکت نمــی کـند.اگــر او را تربیـت نکنیم راه نمی افتد.

چون زن در دست مرد از موم هم نرمتر است؛ مرد هم مـی تـواند از او یـک زاهــده بسازد و هم او را آوازه خوان بار بیاورد.

شایــد به این خاطــر که روحــش در روح مرد است.به همـیــن خــاطر زن فاسـدی پیدا نمی شود که مرد در فسـاد او نقش نداشتــه باشد همچـنان که زن با فضیلتــی پیدا نمی شــود که مرد در به وجــود آمدن نیکــی هایش دخالـت نداشته باشد.

 

بر گــرفته از رمــان در جستجوی مکان گمشده...

/ 0 نظر / 10 بازدید