درد ها روی هم...

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه گذاشتن سدی ایست در برابر رودی که از چشمانت جاری است.

عمیقترین درد زندگی مردن نیست بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین شکل شکسته.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیستبلکه نداشتن شانه محکمی است که بتوانی به ان تکیه کنی.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه ناتمام ماندن شیرین ترین داستان زندگی است که باید اخرش را با جدایی و اشک و بدون شانه های محکم به پایان برسانی...

افسوس همان کسی که روز اول به قسم کنارت می ماند آخرین روز بدون خدا حافظی خواهد رفت...

/ 0 نظر / 7 بازدید