موج....

من آن مـــــوجــم که عشـــفــــت ساحــــــام شد...

ولــــی صد حیــــف در ایـــن دنیـــــا غریـــــــبی حاصلم شد...

/ 1 نظر / 14 بازدید
مریم

خدای من کمی پائین بیا و روی این نیمکت کنارم بنشین کمی دستم را بگیر کمی شانه هایم رابفشار کمی از گریه هایم را تماشاکن میدانی عجیب گرفته ام رهایم کن