دل درد...یا درد دل...؟

کاش یـــــک دل ساده بود...و من هـــــــم ساده بودم دوست داشتم و او هم دوستـــــ داشت...

اما صد حیف که نه من انقـــدر ساده ام که دوستــــــ داشته باشم و نه او انقدر ساده هســـت که دل ببازد....

/ 2 نظر / 8 بازدید
elham

_________♥♥♥♥♥♥♥♥__________♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ______________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _________________♥♥♥♥♥♥♥♥♥ __________________♥♥♥♥♥♥ ___________________♥♥♥♥ ___________________♥♥ __________________♥♥ _________________♥ _______________♥ ____________♥♥ __________♥♥♥ _________♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥♥ ________♥♥♥♥♥♥♥♥ __________♥♥♥♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥ _________♥♥♥♥ آپــــــــــــــــــمـــــــ آپــــــــــــمــــ آپــــــــ

elham

امروز دوستی بهم گفت: برای خودت زندگی کن کسی‌ که ترا دوست داشته باشـــــــــــــد با تو میمانــــــــــــــد برای داشتنت می‌جنگــــــــــــــــداما اگر دوست نداشته باشــــــــــــــــــــد به هر بهانه‌‌ای میـــــــــــــــــــرود