عادت

کم طاقــــتی عادت آن روزهایت بود...

این روز ها برای گرفتن خبـــــری از من عجیــــب صــــبور شده ای...!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید