حســـــآس...

چقدر خوب استــــ بعضی آدم هـــــا بدانند ....

اگر چیـــزی را به رویشــــان نمی آوری از "سادگی "نیــــــســت

 شاید دیگر برایـــت آنقدر مهم نیســــتند که

رویشـــــآن "حساس"باشـــــــــــى

/ 0 نظر / 8 بازدید