....دل

دل من حوصله کن ؛ داد زدن
ممنوع است !

کم بکن این گِله ،

فریـاد زدن ممنوع است !

بیـن این قـوم که هـر کـار ثوابی‌ست کباب ....

دل دلسوختـه را باد زدن ممنـوع است !

تیشه بر ریشه فرهـاد زدن شیـرین اسـت ،

حـرفی از پیشه فرهـاد زدن ممنـوع است !

بیـن ایـن قـــوم که از باکـرگی تـرشیـدند ...

حرفی از حجــله و دامـاد زدن ممنوع اسـت !

شادی از منظــر این قوم گناهی‌ست بزرگ ،

بـزن آهنگ ....

ولی شـــاد زدن ممنوع است ... !!!

/ 0 نظر / 7 بازدید