همدم...

کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه

خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محض

کنارم هستی و بازم بهونه هام رو میگیرم

میگم وای چقدر سخته میام دستاتو می گیرم

یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم

از اینجا تا دم در هم بری دلشوره میگیرم

فقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن باهم

محال پیش من باشی برم سر گرم کاری شم

میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم

روزایی که هواسم نیست میگم خیلی دوست دارم

تو هم مثل منی انگار از این دل تنگی ها داری

تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خود ازاری

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
سارا شکری

"هوالعاشق بسیار متین و پرطمطراق بود. سپاسگذارم ای سالک هو121 [گل]"

هانیه

سلام.عاشق همدم معینم یادش بخیر مجتبی هم عاشقش بود...

پارمیس

_$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-..

الهام

[گل] من خیلی دوس دارم اینو

kereShmeh

بی نطیره [قلب][ناراحت][افسوس]