انقدر..

آنقدر پیش این و آناز خوبــــــــی هایش گفتم که وقتی سراغش را می گیرند شرم دارم بگویم تنهایــــــــم گذاشت !

آنقدر پیش این و آناز خوبــــــــی هایش گفتم که وقتی سراغش را می گیرندشرم دارم بگویم تنهایــــــــم گذاشت ! ....

/ 1 نظر / 9 بازدید
الهام

...........#.#.#.#......#.................#... ........#...........#.....#.................#... ......#.............#.....#.................#... .....#..............#.....#.................#... ....#...............#.....#.................#... ....#...............#.....#.................#... .....#..............#.....#.................#... .......#............#.....#.................#... .........#.#.#.#.#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.....#.................#... .....................#.......#..............#.... .....................#.........#..........#...... .....................#............#.#.#......... ....................................................